Algemene Voorwaarden

Stichting Keurmerk Vast en Zeker aan Huis®

Deze Algemene Voorwaarden van de Stichting Keurmerk Vast en Zeker aan Huis® treden in werking per 1 november 2017.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem.
 

 1. Algemene bepalingen
         Artikel 1 - Definities
         Artikel 2 - Werkingssfeer
 2. Afspraken
          Artikel 3 - Sluiten van de overeenkomst
 3. Uitvoering van de overeenkomst
          Artikel 4 - Verplichtingen van de ondernemer
          Artikel 5 - Verplichtingen van de consument
          Artikel 6 - Wijziging van de opdracht
          Artikel 7 - Onvoorziene complicaties
          Artikel 8 - Oplevering
 4. Betaling
          Artikel 9 - Betaling in termijnen
          Artikel 10 - Eindafrekening
          Artikel 11 - Opschorting van de betaling
          Artikel 12 - Niet nakomen betalingsverplichting
 5. Garantie
          Artikel 13 - Garantie
 6. Geschillen (tussen consument - die handelt als particulier - en ondernemer)
         Artikel 14 - Geschillen
         Artikel 15 - Branchegarantie nakoming bindende adviezen

 

 1. ALGEMENE BEPALINGEN

  Artikel 1 - Definities

  In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

  Stichting - Stichting Keurmerk Vast en Zeker aan Huis®;
  Commissie - Geschillencommissie Stichting Keurmerk Vast en Zeker aan Huis®, ingesteld en in stand gehouden door de Stichting;
  Consument - Opdrachtgever die handelt als particulier, inclusief deelnemers Vereniging Van – particuliere - Eigenaren (VVE).                                                                                                                                   Ondernemer - Opdrachtnemer (fabrikant, leverancier en/of montagebedrijf van Dak- en/of Gevelelementen) aangesloten bij de Stichting, die bedrijfsmatig producten levert en/of plaatsingswerkzaamheden verricht;       Het werk - Het totaal van de tussen de consument en de ondernemer overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door de ondernemer geleverde materialen;                                                                                   Meer- en minderwerk - Door de consument gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling boven of verlaging van de overeengekomen prijs.


  Artikel 2 - Werkingssfeer
  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen die door een Ondernemer aan een Consument worden gedaan en op overeenkomsten die tussen Consumenten en Ondernemers worden gesloten. 

 2. AFSPRAKEN

  Artikel 3 - Sluiten van de overeenkomst

  1.  De ondernemer draagt er zorg voor dat elke opdracht schriftelijk wordt vastgelegd in een overeenkomst. Een overeenkomst dient minimaal de navolgende onderdelen te omvatten:
  • Een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden;
  • De begintijd waarop met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden zal worden begonnen en de eindtijd waarop het werk zal worden opgeleverd;
  • De prijs van het werk en de methodiek (vaste prijs of regieprijs - zie lid 2 en 3) die is gevolgd om deze prijs te bepalen;
  • De wijze van betaling;
  • Een omschrijving van de werkzaamheden die niet door de ondernemer zelf zullen worden uitgevoerd (bijvoorbeeld: oud kozijn wordt door de consument zelf vooraf gesloopt).
  2.  De consument en de ondernemer kunnen afspraken maken op basis van twee prijsvormingsmethoden:
  • vaste prijs
  • regie
  3. Van een vaste prijs kan bij de eindafrekening uitsluitend worden afgeweken op grond van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden. Bij regie komen consument en ondernemer overeen dat de gemaakte kosten van de ondernemer worden vergoed. In de overeenkomst wordt het uurtarief vastgelegd en zo mogelijk ook de overige kosten. Bij iedere afrekening verstrekt de ondernemer een opstelling van de bestede uren en alle overige kosten, waaronder de kosten van materialen die op de opdracht betrekking hebben. Een combinatie van de twee prijsvormingsmethoden (deels vaste prijs, deels regie) is eveneens mogelijk. Tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen die ontstaan meer dan drie maanden na het aangaan van de overeenkomst, kunnen door de ondernemer worden doorberekend aan de consument. In de overeenkomst zullen alle prijzen inclusief BTW vermeld worden.
  4.  De ondernemer draagt er zorg voor dat deze Algemene Voorwaarden tijdig aan de consument ter hand worden gesteld of een schriftelijke verwijzing naar de Algemene Voorwaarden op de consumentenwebsite van de Stichting, doch uiterlijk ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.
   

 3. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

  Artikel 4 - Verplichtingen van de ondernemer
  1. De ondernemer voert het werk uit in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst en conform de eisen van goed en deugdelijk werk.
  2. Bij de voorbereiding en uitvoering van de opdracht zal de ondernemer (voor zover redelijkerwijs mogelijk) inspelen op en rekening houden met de wensen van de consument.
  3. De ondernemer neemt bij de uitvoering van het werk de van toepassing zijnde voorschriften en regelgeving in acht zoals deze ten tijde van de uitvoering van het werk van kracht zijn.
  4. De ondernemer is verplicht de consument te wijzen op:
  • Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden voor zover de ondernemer deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen
  • Onmogelijkheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen
  • Kenbare gebreken van de zaak waaraan het werk wordt verricht
  • Gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld, een en ander voor zover deze zich vóór of tijdens de uitvoering van het werk aan de ondernemer openbaren en de ondernemer ter zake deskundig moet worden geacht
  5. Indien de ondernemer één of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden.
  6. De ondernemer is gehouden er voor zorg te dragen dat hij voor de consument gedurende normale werktijden bereikbaar is.

  Artikel 5 - Verplichtingen van de consument
  1. De consument staat in voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van de door hem ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen en voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.
  2. De consument dient er voor te zorgen dat de ondernemer zijn werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten. De consument is zelf verantwoordelijke voor tijdige beschikbaarheid van de vereiste vergunningen.
  3. Indien de consument één of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden.
  4. De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
  • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
  • onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen;
  • kenbare gebreken van de zaak waaraan het werk wordt verricht;
  • gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld;
  • vertraging in het werk door zijn toedoen;
  • te late afgifte van de vereiste (bouw)vergunningen.
  Het vorenstaande doet niet af aan de waarschuwingsplicht van de ondernemer op grond van artikel 4 lid 4.
  5. De consument is gehouden er voor zorg te dragen dat hij voor de ondernemer gedurende normale werktijden bereikbaar is.

  Artikel 6 - Wijziging van de opdracht
  Partijen kunnen meer- en minderwerk overeenkomen, waarbij de ondernemer ervoor zorg draagt dat het meer- en minderwerk schriftelijk wordt vastgelegd met inbegrip van het akkoord van de consument ten aanzien van een eventuele prijswijziging.

  Artikel 7 - Onvoorziene complicaties
  1. Wanneer zich onvoorziene complicaties voordoen, doet de ondernemer hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de consument.
  2. Indien de ondernemer de consument niet kan bereiken, dient de ondernemer het werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene complicatie onmiddellijk handelen vereist.
  3. De tijd die de ondernemer niet kan werken als gevolg van het in artikel 5 lid 2 genoemde of het in artikel 7 lid 2 genoemde wordt door de consument aan de ondernemer vergoed.
  4. Eventuele extra kosten die de ondernemer moet maken in verband met een onvoorziene complicatie die ter beperking van de schade onmiddellijk handelen vereist, zullen door de consument worden vergoed, tenzij deze kosten aan de ondernemer zelf zijn toe te rekenen.

  Artikel 8 - Oplevering
  1.  Na voltooiing van het werk nodigt de ondernemer de consument uit voor de oplevering van het uitgevoerde werk. De consument dient hierop binnen een redelijke termijn te reageren en hij kan het werk al dan niet onder voorbehoud aanvaarden dan wel afkeuren onder aanwijzing van de gebreken.
  2.  Indien er gebreken worden geconstateerd, die door de ondernemer dienen te worden hersteld, zal de ondernemer deze gebreken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na de opleveringsdatum herstellen, tenzij dit onmogelijk is ten gevolge van omstandigheden die buiten de risicosfeer van de ondernemer vallen.
   
 4. BETALING

  Artikel 9 - Betaling in termijnen
  1. Indien partijen betaling in termijnen zijn overeengekomen, geschiedt betaling in evenredigheid met de voortgang van het werk. De betaling dient uiterlijk twee weken na ontvangst van de betreffende factuur plaats te vinden.
  2. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de ondernemer verplichtingen ter zake van de voortzetting van het werk niet nakomt, heeft de consument de bevoegdheid om betaling op te schorten.
  3. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de consument zijn verplichtingen ter zake betaling van de termijnen niet nakomt, heeft de ondernemer de bevoegdheid het werk op te schorten. Eventuele schade die hieruit voortvloeit, dient door de consument aan de ondernemer te worden vergoed.

  Artikel 10 - Eindafrekening
  1. De ondernemer zal de eindafrekening tijdens de oplevering aan de consument ter hand stellen ofwel zo spoedig mogelijk na de oplevering doen toekomen.
  2. Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op regie (al dan niet in combinatie met een richtprijs), bevat de eindafrekening een opstelling van de bestede uren, de geleverde materialen en alle overige kosten (zoals gereedschapshuur, parkeergelden e.d.).
  3. Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op een vaste prijs, bevat de eindafrekening een opstelling van de vaste prijs, het eventuele meer- en/of minderwerk en eventuele extra kosten op grond van onvoorziene complicaties.
  4. De eindafrekening bevat tevens een opstelling van door de consument reeds betaalde bedragen en van het resterende saldo.
  5. Alle betalingen dienen binnen 2 weken na ontvangst van de eindafrekening plaats te vinden, tenzij partijen een andere termijn zijn overeengekomen.

  Artikel 11 - Opschorting van de betaling
  1.  Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de consument het recht de betaling op te schorten, met dien verstande dat het op te schorten bedrag in redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek.
  2. Indien het opgeschorte bedrag niet in redelijke verhouding slaat tot het geconstateerde gebrek, heeft de ondernemer het recht de wettelijke rente in rekening te brengen over het teveel opgeschorte bedrag.

  Artikel 12 - Niet nakomen betalingsverplichting
  1. Indien consument niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder verdere ingebrekestellingstelling wettelijk in verzuim te verkeren. Niettemin zendt de ondernemer na het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in artikel 9 lid 1 en artikel 10 lid 5) één betalingsherinnering. Daarin wijst hij de consument op zijn verzuim en geeft hij alsnog de gelegenheid binnen een week na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
  2. Over een betaling die niet tijdig is verricht, kan de ondernemer rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
  3. De ondernemer is na verloop van het in lid 1 genoemde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag.
   
 5. GARANTIE

  Artikel 13 - Garantie
  1. De ondernemer garandeert dat eventuele na de oplevering aan de dag getreden gebreken gedurende een termijn van één jaar vanaf de oplevering kosteloos zullen worden hersteld, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen gevolg is van de wijze waarop hij het werk heeft uitgevoerd. Indien partijen een langere termijn zijn overeengekomen, dient dit in de overeenkomst te zijn vermeld. Het voorgaande laat onverlet dat de ondernemer ook na de genoemde termijn voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan zijn op grond van de wet.
  2. De gebreken als bedoeld in lid 1 zijn gebreken die niet eerder dan het moment van ontdekking door de consument onderkend hadden kunnen worden en door de consument zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk aan de ondernemer zijn meegedeeld.
  3. De consument dient de ondernemer in de gelegenheid te stellen de gebreken te controleren en zo nodig te herstellen.
  4. Indien de consument wenst dat bepaalde materialen of onderdelen geleverd worden door met name genoemde fabrikanten of leveranciers, kan de ondernemer van de consument verlangen deze materialen of onderdelen zelf aan te schaffen.
   
 6. GESCHILLEN

  Artikel 14 - Geschillen
  1. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over het door de ondernemer geleverde werk kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Stichting Keurmerk Vast en Zeker aan Huis®.
  2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend.
  3. Nadat de klacht bij de ondernemer is ingediend, moet het geschil door de consument of de ondernemer uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
  4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer dit wil doen, moet hij de consument vragen zich binnen twee weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
  5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is te raadplegen op de website van de Stichting. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is door de in het ongelijk gestelde partij een redelijke bemiddelingsvergoeding verschuldigd.
  6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

  Artikel 15 - Branchegarantie nakoming bindende adviezen
  1. De Stichting staat tegenover de consument borg voor de nakoming van het door de Geschillencommissie uitgebrachte bindend advies tot een bedrag van € 2.000,00 inclusief BTW, tegen overdracht van de vordering van de consument op de ondernemer aan de Stichting, tenzij het bindend advies binnen twee maanden na verzending hiervan ter toetsing wordt voorgelegd aan de rechter en het vonnis waarbij de rechter het bindend advies onverbindend verklaart, in kracht van gewijsde is gegaan.
  2. Indien de vordering van de consument uit hoofde van het bindend advies meer dan € 2.000,00, inclusief BTW bedraagt, dan verbindt de Stichting zich jegens de consument om voor eigen rekening ook voor dat meerdere bedrag betaling van de ondernemer te verlangen en - zo nodig in rechte - tot invordering over te gaan. Het door de Stichting ingevorderde en van de ondernemer ontvangen bedrag zal binnen vier weken na ontvangst door de Stichting aan de consument worden uitgekeerd.
  3. Wanneer de ondernemer langer dan 4 weken is uitgeschakeld door ziekte of ongeval dan wel in staat van faillissement zal worden verklaard, kan de consument de Stichting verzoeken een andere ondernemer te benaderen om de werkzaamheden over te nemen. De Stichting garandeert dat de verstrekte informatie in een dergelijk geval vertrouwelijk zal worden behandeld en uitsluitend gebruikt zal worden voor administratieve en statistische doeleinden van de Stichting.